Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

2819 8415
blouse or....
2071 af9c
Reposted frompablafiorella pablafiorella vialittlefool littlefool
7533 9446
Reposted fromfoina foina viamagnificent-madam magnificent-madam

December 07 2016

2836 b757
Reposted frommakemyday makemyday viastawrogin stawrogin
6165 5d94
Reposted fromamphetamine amphetamine viaGaa Gaa

December 06 2016

3242 ff41
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaAmere Amere
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viainaya inaya

November 29 2016

3343 7a15
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoll oll
8493 5997
Reposted fromrol rol viaoll oll
9679 3537

"When I make him laugh, I feel like the most beautiful girl in the world."

Reposted fromrousmadder rousmadder viasomethingmore somethingmore
8528 25eb
5370 c0a8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viaAmere Amere
8374 48e4 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabasia basia
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu. 
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viabasia basia
Więc prawdopodobnie zawsze będziesz przyspieszał mój puls.
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viabasia basia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl